De Ruyterstraat 69 - Noordwijk
+31 06 24 78 97 31
info@zensitivitynoordwijk.nl

Voorwaarden

Gezondheid, coaching, welzijn en lifestyle

Algemene Voorwaarden

Van Eveline Meijvogel, oprichter en en eigenaar van Zensitivity .

 

Versie 2017

Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, waarbij de zorgverleners(leden) en contributors van Zensitivity en Zensitivity zelf handelen,  (hierna ook te noemen: Opdrachtnemer) partij is. Opdrachtgever verklaart zich bij het aangaan van een overeenkomst uitdrukkelijk met deze Algemene Voorwaarden bekend en akkoord.

 Begrippen
Opdrachtgever: persoon die opdracht geeft om van diensten van Opdrachtnemer gebruik te maken.
Deelnemer: persoon die gebruik maakt van door Opdrachtnemer aangeboden diensten. De
activiteiten vinden plaats op een locatie die gehuurd wordt, dan wel op eigen locatie.
De opdracht kan betreffen:

 • Massage 
 • Arts
 • psycholoog
 • Fysiotherapie
 • Begeleiding van een voedingsdeskundige 
 • of andere behandelmethodes, lessen, workshops die via Zensitivity tot stand komen

 De volgende vormen komen voor:

 • Therapeutische behandelingen
 • Coaching
 • Voedingsadvies
 • Consulten
 • Yoga
 • Thai Chi
 • Arts
 • Psycholoog

Registratie

Mocht er inschrijving voor of reservering van een activiteit zijn, is deze definitief na schriftelijke (brief of e-mail) bevestiging van Opdrachtnemer. Het versturen van een opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer maakt de overeenkomst bindend.

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor inschrijving te

– weigeren

– Annuleren/ verschuiven/ wijzigen

– Annuleren/ verschuiven/ wijzigen door Opdrachtgever van een activiteit indien de Opdrachtgever de overeengekomen datum voor afspraak wil annuleren, dan gelden de volgende voorwaarden:

– Binnen 14 dagen voor aanvang: Opdrachtnemer brengt 25% van het factuurbedrag in rekening bij Opdrachtgever (+ eventuele kosten aan derden);

–   Binnen 7 dagen voor aanvang: Opdrachtnemer brengt 50% van het factuurbedrag in rekening bij Opdrachtgever (+ eventuele kosten aan derden);

–  Binnen 24 uur voor aanvang: Opdrachtgever is het gehele factuurbedrag verschuldigd aan Opdrachtnemer (+ eventuele kosten aan derden).

 

Het is mogelijk een afspraak te verschuiven of te wijzigen, echter dit brengt administratiekosten en kosten aan derden met zich mee. Opdrachtnemer is gerechtigd deze bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

Een Deelnemer die bij aanvang van de afspraak niet verschijnt of slechts een deel van de afspraak niet kan bijwonen, heeft geen recht op terugbetaling.

–  Annulering door Opdrachtgever of Deelnemer van een afspraak: Indien de Opdrachtgever de overeengekomen datum voor een afspraak wil annuleren, dan gelden de volgende voorwaarden:

 1. Annulering na bevestiging: Opdrachtnemer brengt €25,- administratiekosten in rekening bij

Opdrachtgever;

 1. Annulering binnen 14 dagen voor aanvang: Opdrachtgever is het gehele factuurbedrag verschuldigd aan Opdrachtnemer.

Een Deelnemer die bij aanvang van de afspraak niet verschijnt of slechts een deel van de afspraak kan bijwonen, heeft geen recht op terugbetaling.

– Annulering door Opdrachtnemer

Opdrachtnemer behoudt zichzelf het recht om te allen tijde de afspraak te annuleren. In goed overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer kan een vervangende datum worden overeengekomen. Opdrachtnemer kan in beide gevallen ook besluiten het gehele factuurbedrag aan

Opdrachtgever te retourneren.

–  Uitvoering van de opdracht

Tenzij tussen partijen anders is overeengekomen, is Opdrachtnemer te allen tijde bevoegd derden in te schakelen bij de uitvoering van opdrachten. Opdrachtnemer staat ervoor in dat deze derden hun werkzaamheden zullen verrichten als waren zij werknemers van Opdrachtnemer.

Betaling

Betaling van deelname aan een van de opdrachtnemer.

De behandelingen die door een van onze opdrachtnemer wordt uitgevoerd verloopt via de regels cq voorwaarden van de desbetreffende opdrachtnemer.

Het inschrijfgeld van een activiteit die vanuit Zensitivity georganiseerd wordt, na inschrijving gefactureerd. Het factuurbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum en uiterlijk 2 dagen na de behandeling op de bankrekening van Opdrachtnemer te zijn bijgeschreven.

Incasso Indien niet tijdig wordt betaald is de opdrachtgever administratiekosten ad €25,- verschuldigd. Zodra de vordering ter incasso wordt overgedragen aan derden, is de opdrachtgever tevens incassokosten verschuldigd.

Prijs en betaling lidmaatschap als zorgverlener bij Zensitivity 

Lidmaatschapschap houdt in dat je als zorgverlener achter de visie en missie staat van Zensitivity, Zensitivity biedt de zorgverlener een podium op de site, zorg geregeld voor promotie van de site op diverse social media kanalen voor de gehele groep. Voor meer zichtbaarheid.
Wanneer je een Lidmaatschap aanvraagt, ontvang je automatisch per mail een bevestiging (let op je spambox). Zensitivity heeft het recht om de prijs van het Lidmaatschap te wijzigen, maar zal bij een eventuele prijsverhoging leden hiervan op de hoogte stellen.

Betaling dient via de factuur die per mail wordt verstuurd en betaling dient binnen 7 dagen voldaan te worden .

Bij overschrijding van de betalingstermijn heeft Zensitivity het recht het Lidmaatschap op te schorten, te ontbinden en toegang tot de Dienst te staken.

Duur en beëindiging van lidmaatschap Zensitivity 
Het Lidmaatschap wordt voor onbepaalde tijd aangegaan en zal elk jaar automatisch worden verlengd tenzij een maand voor het verstrijken van de lidmaatschapsperiode is opgezegd. Opzeggen kan makkelijk per mail voor 1e dag van de maand. Zensitivity heeft het recht je Lidmaatschap te blokkeren of te beëindigen als wordt vermoed dat je niet voldoet aan deze gebruiksovereenkomst.

Aansprakelijkheid, klachten en compensatie

De aansprakelijkheid, klachten van elke opdrachtnemer is anders, zie de voorwaarden van de desbetreffende opdrachtnemer.

De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade en dergelijke van haar opdrachtnemers, geldt ook voor aankopen uit de webshop.
Deelname aan de behandelingen, workshops, trainingen e.d. geschiedt op eigen risico. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor enige (indirecte of directe) schade aan personen of goederen.
Voor zover aan de zijde van opdrachtnemer sprake mocht zijn van aansprakelijkheid, dan is deze nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan het factuurbedrag van de betreffende dienst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de uitkering van de verzekeraar van opdrachtnemer in een voorkomend geval.

Trainings-, foto-, promotiematerialen
Alle door Zensitivity geproduceerde tekst en beeldmaterialen zoals trainingsmaterialen, filmopnamen, fotografie, brochures, handboeken en publicaties zijn en blijven – onafhankelijk van de aard – intellectueel eigendom van Zensitvity of van de contributors van  Zensitivity en zijn door copyright beschermd. Vermenigvuldiging en/of doorgeven aan derden is niet toegestaan en wordt beschouwd als breken van het copyrights en is daarmee strafbaar. Het is nadrukkelijk verboden om teksten, filmopnamen of beeldmateriaal van Opdrachtnemer te gebruiken voor publicaties, scholing, voordrachten of vergelijkbare gelegenheden. Mediapublicaties zijn uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Zensitivity heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van de website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Zensitivity staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Zensitivity  aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Zensitivity wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Zensitivity garandeert evenmin dat de Zensitivity foutloos of ononderbroken functioneren.

Op Zensitivity wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Zensitivity niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Zensitivity wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig medisch advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico. De op deze website beschikbare informatie is dus zuiver bedoeld als achtergrondinformatie over gezondheid en wat daar omheen zit. Zij is nadrukkelijk niet bedoeld als leidraad voor het stellen van diagnosen. De informatie is evenmin bedoeld als leidraad om behandelingen te beginnen, te veranderen of te beëindigen. Diagnosen dienen altijd door uw arts gesteld te worden en behandeling van elke aandoening dient altijd door uw arts begeleid te worden. Zensitivity niet opgezet als een on-line consultatie dienst. Specifieke vragen over uw ziekte of de aan u voorgeschreven behandeling worden niet door ons beantwoord. U zult hiervoor een afspraak maken bij uw huisarts of specialist.

De inhoud van de teksten bij de verschillende ziekten, of andere onderwerpen over gezondheid is van algemene aard. Het is heel goed mogelijk dat u een ziekte heeft met dezelfde naam, maar waarbij er kenmerken in onze tekst staan beschreven die niet op u persoonlijk van toepassing zijn. Sommige afbeeldingen die bij de teksten zijn geplaatst zijn bedoeld als voorbeeld en illustratie. Bewust is een afbeelding van een ziekte gekozen die bij de meeste mensen met het betreffende ziekte waarneembaar is, indien dit het onderwerp is. Het is dus zeer goed mogelijk dat uw ziekte er wat anders uitziet dan de foto die afgebeeld staat. Er bestaan namelijk individuele verschillen, zowel qua klachten als qua verschijningsvorm van de ziekte.

Zensitivity, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten) met betrekking tot op de Zensitivity gepresenteerde informatie. De inhoud van Zensitivity mag geheel noch gedeeltelijk worden gepubliceerd op een andere website of in welk ander type media ook, zonder de expliciete toestemming van de rechthebbende.

Het persoonlijk gebruik van afdrukken van de informatieteksten wordt aangemoedigd. Tevens is het artsen toegestaan afdrukken van de informatieteksten aan patiënten te verstrekken. De bron van de informatie, in casu Zensitivity, dient dan ten alle tijden worden weergegeven.

De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Zensitivity.

Bloggers

Alle op deze getoonde site zijn door zijn/haar respectievelijke schrijvers geupload inclusief eventuele afbeelden en of andere illustraties. Zensitivity is niet verantwoordelijk voor de inhoud, afbeeldingen en mening van de bloggers. Zensititvity biedt slechts een podium. Iedere aanspraak van derden op inhoud en/of uitvoering is van en voor rekening van de bloggers. De blogger zijn niet in dienst van Zensitivity, schrijven op vrijwilliger basis.

Aankopen vanuit de webshop

Aankopen die via de webshop verlopen, daar gelden de voorwaarden en private policy van de desbetreffende webshop. Schaden of klachten gaan via deze webshops. De producten die verkocht worden gaan via affliate systeem.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op iedere overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter.

Affiliate links
Ik ben lid van aantal Partnerprogramma van verschillende webshops. Wanneer je via de link de shop ingaat, kom je op de website van mijn partnerprogramma met een speciale link. Doe je een aankoop, dan krijg ik een klein percentage (3% tot 8%) van de uiteindelijke aankoop. Je betaalt niet meer dan normaal als je via mijn link een aankoop doet. Ik link alleen naar producten die relevant zijn voor Zensitivity en waar ik zelf achtersta.

Waarschuwing bij het meedoen van video’s, online oefeningen

Het meedoen met de video’s, oefeningen, lessen en/of het volgen van de instructies/tips op deze website is geheel op eigen risico. Doe niet klakkeloos alles na en hou je eigen grenzen goed in de gaten. Belangrijk: Raadpleeg eerst een arts voordat je aan de oefeningen, lessen en/of video’s mee gaat doen en alvorens de instructies/tips op te volgen. Let vooral in het bijzonder goed op bij nek- en rugklachten. Het doen van de oefeningen en/of het volgen van de instructies/tips op/van deze website, te weten; zensitivitynoordwijk.nl, kunnen een schadelijk effect hebben op het lichaam, ook wanneer er sprake is van een goede en/of gezonde conditie van de deelnemer/lezer als deze niet goed opgevolgd worden en er bij twijfel geen arts is raadgepleegd. Zowel de aanbieder van de lessen, video’s, oefeningen, en/of instructies/tips op deze website, als de instructeur(s) in de de video’s en foto’s en de schrijvers van de artikelen/oefeningen/tips/instructies en/of ieder ander persoon die bijgedragen heeft aan de inhoud op deze website, zijn/is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor het ontstaan van enig lichamelijk, psychisch en/of andersoortig letsel bij de deelnemer/lezer als gevolg van het meedoen aan de oefeningen, video’s en lessen en/of het volgen van de instructies/tips op deze website.

Hou dus je grenzen goed in de gaten, meedoen is op eigen risico!

Eveline Meijvogel – Zensitivity 2018

%d bloggers liken dit: